ZŠ speciální

Každé dítě má právo na vzdělání. To je myšlenka, která stála za vznikem základní školy speciální v Krnově. Cílem pracovníků školy je vytvořit žákům hravé a tvůrčí prostředí, kam se budou těšit a kde budou přirozeně dosahovat pokroku ve všech oblastech života. Děti mají v naší škole možnost zažívat radost z každodenních činností, ze společnosti ostatních dětí a učitelů.

 

Naše škola je určena:

  • dětem se středně těžkým mentálním postižením.
  • dětem s těžkým mentálním postižením a vícečetným postižením včetně poruch autistického spektra

 

Charakteristika programu:

Školní vzdělávací program má dva díly, které jsou zpracovány podle stupně mentálního postižení žáků a jsou navzájem plně prostupné.

ZŠ speciální

 

Popisek obrázku 1
Popisek obrázku 2
ZŠ speciální

Díl I – Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením

Vzdělávání v základní škole speciální navazuje na výchovu v rodině a na předškolní vzdělávání v mateřské škole, mateřské škole speciální nebo v přípravném stupni základní školy speciální. Žáci se vzdělávají formou individuální integrace na základní škole Hlubčická, nebo na základní škole speciální na SPC/N.

Základní škola je desetiletá a člení se na první stupeň, který tvoří 1. až 6. ročník a druhý stupeň, který tvoří 7. až 10. ročník. Od běžné základní školy se liší organizačními formami vzdělávaní i obsahovým zaměřením výuky. Vzdělávací požadavky se přizpůsobují schopnostem a možnostem jednotlivých žáků.

Umožňujeme žákům osvojení sebeobslužných činností a základních pracovních dovedností a návyků na takové úrovni, aby je byli schopni využít v reálném životě a při plnění požadavků podporovaného zaměstnání nebo chráněných dílen.

Díl II. - Vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami

Vzdělávání vyžaduje speciálně upravené podmínky odpovídající potřebám žáků a závažnosti jejich postižení. Je to otevřený proces probíhající s využitím moderních speciálních metod, které napomáhají překonávat komunikační bariéry. Jedná se zejména o využívání alternativních a augmentativních systémů komunikace. Vzdělávání je doplněno různými formami rehabilitační tělesné výchovy a relaxačních činností.

Pro vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením je charakteristické individualizované vyučování. Vnitřní členění tříd nevychází z věkových charakteristik žáků, ale z úrovně jejich individuálních schopností a potřeb, které jsou určující pro obsah vzdělávání. Režim dne je rozdělen na pravidelné střídání výuky, odpočinku a hry, jež odpovídá možnostem zatížení žáků. Pro žáka je možné vypracovat individuální vzdělávací plán. Všechna podpůrná opatření směřují k rozvíjení celé osobnosti.

ZŠ speciální
ZŠ speciální

 

Popisek obrázku 3
Popisek obrázku 4

Dualizované vyučování

K organizačnímu zabezpečení patří i vhodné prostorové a materiální vybavení – třída a místnost pro relaxaci a individuální práci se žákem, vhodný nábytek, kompenzační pomůcky potřebné pro rozvíjení hybnosti žáků.

Komunikace

Naše škola je jako velká obrázková knížka – každou činnost najdete na zdi.Komunikace s žáky, kteří nekomunikují verbálně, probíhá komunikace neverbálně.  Pomocí komunikačních předmětů, komunikačních fotografií popřípadě uceleného souboru komunikačních karet. Těmito je tvořen i denní režim. Každému žákovi, který jej potřebuje je tento denní režim šitý na míru a má jej k dispozici na své komunikační desce.  Znak je jedna z forem alternativní komunikace, kterou denně používáme.

Muzikoterapie

Když se položíme na podložku a rozezní se flétna, zpívající mísy nebo bubínky, víme, že je čas na muzikoterapii. Je to čas sdílet společně zvuky tónů, je to čas nechat se unášet kamkoli si dokážete představit. Když přidáme pohupování, vibrace nebo masáž míčky, nebudete chtít odejít, taková je to pohoda. Nenechte se ale mýlit. Dokážeme si i pořádně zařádit, bouchat, třískat i vřískat.

Jemná motorika

Že tyto děti nic nedokážou? To je lež jako věž. V arteterapii a dalších pracovních činnostech vytváříme i velká díla. V našich hradech z kostek by chtěla bydlet každá princezna a výrobky, které vytvoříme z hlíny a jiných materiálů si lidé kupují i domů. Cvičíme přitom úchop, cílený pohyb paží i sledování očima.

Smyslová výchova

Už jste někdy navštívili jinou planetu? Nemáme raketu a přece se při pozorování světel ve Snoozelenu (speciálně upravená místnost) vznášíme ve vesmíru. No dobrá. Jsme na zemi a vše je jenom jako, ale naučíme se přitom sledovat světla a předměty v pohybu a přenášet pozornost. Posloucháme zvuky přírody a světa kolem nás. Hrajeme zvukové pexeso.

Hrubá motorika

Kde začínám a kde končím? A kde začíná někdo jiný? Jak je která ruka dlouhá? Kde je vpravo a kde vlevo? Snažíme se tomu porozumět, i když je to někdy vážně těžké. Pomáhají nám s tím bazální stimulace.

Díky cvičení na balonech, pravidelným rehabilitacím a trpělivosti všech zúčastněných se nám daří zlepšovat se v samostatném pohybu, chůzi po schodech, nebo třeba ve stabilizovaném sedu.

Sebeobslužné činnosti – já sám

Kolikrát to od dětí slyšíme? Naše děti neudělají vše sami, ale přesto se při všech činnostech během dne o to snažíme.

ZŠ speciální

 

Popisek obrázku 3
Popisek obrázku 4