MŠ speciální

V mateřské škole se děti většinou poprvé na určitou dobu odloučí od svých rodičů a začínají navazovat kontakt s dětským kolektivem. Ne všem ale vyhovují větší skupiny dětí, některým prospívá spíš možnost rozvíjet se v menším kolektivu s individuálním přístupem k potřebám dětí.

 

Tak to funguje v naší mateřské škole. Speciální pedagog ve spolupráci s asistentem a externími odborníky (logoped, fyzioterapeut) podporuje pohybové dovednosti, smyslové vnímání i řečové a komunikační schopnosti dětí. Velkou pozornost věnujeme zajištění hravého a bezpečného prostředí, kde je dostatek podnětů pro tělesný, psychický a sociální rozvoj jedinečnosti každého dítěte.

 

Mateřská škola speciální nabízí systematickou individuální péči o dítě s různými typy postižení v kolektivu i mimo něj v oblasti rozvíjení řeči, myšlení, jemné i hrubé motoriky, sociálním i citovém vývoji, vždy v úzké spolupráci s rodinou. Děti jsou vedeny k samostatnosti, k sebeobsluze a odpovědnosti. Pomocí individuálních i kolektivních her rozvíjíme smyslové vnímání, smyslovou aktivitu a spolupráci s jinými dětmi.

 

Předškolní vzdělávání je důležitou a neopakovatelnou etapou v životě dítěte. V této době se utváří jeho osobnost, psychické, fyzické a sociální předpoklady. Stejné a možná ještě mnohem významnější je to u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, které vyžadují spoustu podpory, energie a péče, aby mohly nalézt a rozvinout svůj potenciál.

MŠ speciální

 

Popisek obrázku 1
Popisek obrázku 2

Nabízíme

MŠ speciální
 • kvalifikované pracovníky, externí odborníky pro práci s dětmi
 • moderní přístupy v učení i relaxaci
 • logopedickou péči, diagnostiku, alternativní výchovné postupy
 • úzká spolupráce s rodinou
 • cvičení a hry pro rozvoj jemné i hrubé motoriky
 • rozvoj řečových schopností, komunikace, porozumění mluvenému slovu
 • ranní chvilky, kdy jsme všichni spolu
 • hřiště se zahradou
 • místnost Snoozelen, keramická dílna a fyzioterapie v budově školy
 • chodíme do kina, divadla, knihovny a na výlety

Mateřská škola speciální uplatňuje ve své činnosti již zcela běžné níže uvedené prvky:

 • důraz na vstup rodičů, prarodičů a sourozenců do MŠ spec. – při všech vhodných příležitostech včetně běžného provozu (nové formy třídních schůzek, adaptační doba s matkou, otcem, oslavy, ….)
 • pokusné ověřování netradičních nabídek péče – specifické programy pro zapojování dětí do MŠ na 4 hodiny denně či 5 dnů v měsíci v rámci sociální nabídky, atd.
 • preference vzdělávacích aktivit – MŠ spec. kontra její sociální funkce (změny stravovacího režimu, volnost při odpoledním spánku, atd.)
 • respektování individuality dítěte – členění prostředí herny jako podmínka pro individuální činnosti a programy
 • akceptování běžného života s jeho rituály – slavnosti, besídky, svátky, narozeniny dětí, výstavky prací dětí)
 • vybavení kompenzačními pomůckami, důraz na pobyty venku
 • navození psychického klidu a pohody – ranní povídání, rozvoj řeči i psychického uvolnění pro sdělení zážitků z rodiny, …)
 • integrace dětí s těžšími formami zdravotního postižení, s více vadami, s lékařskou diagnózou autismu, epilepsie, apod. - ve smyslu poslání MŠ spec.
 • průběžné přijímání dětí – během celého roku, nikoliv nárazově k 1. září
 • spolupráce s ostatními odborníky – logoped, pediatr, neurolog, foniatr, rehabilitační pracovník, psychoterapeut, pracovníci SPC a PPP,…
 • aktivizace rodičů
MŠ speciální

 

Popisek obrázku 3
Popisek obrázku 4